پروژه: بیمارستان 100 تخت خوابی سووانح و سوختگی اهواز 
کارفرما: شرکت فنی و مهندسی گوپله
- سیستمهای کاری:  انواع سقف های ثابت - دکوراتیو و مشبک
متراژ : 20000هزار متر مربع