پروژه: مجتمع عظیم تجاری-تفریحی خلیج فارس
کارفرما: شرکت توسعه و عمران
سیستمهای کاری:  انواع سقف های ثابت - دکوراتیو و مشبک- دیوارهای جدا کننده و پوششی 
متراژ : 25٠٠٠٠ هزار متر مربع