عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس


پروژه: مجتمع بزرگ تجاری تیراژه 2

کارفرما: شرکت ساختمانی عمران آذرستان

سیستمهای کاری:  انواع سقف های ثابت - دکوراتیو و مشبک- دیوارهای جدا کنند و پوششی - سقف های گریلیوم

متراژ : 7٠٠٠٠ هزار متر مربع