عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس

دوره آموزشی مدیریت تبلیغات

مدیریت کاربردی روابط عمومی

روانشناسی ارتباط با مشتری

مدیریت فروش

بازاریابی و مدیریت بازار

گواهینامه

دوره درزگیری و نازک کاری

mini mba

گواهینامه

گواهینامه

گواهنامه عاملیت اجرا

گواهینامه عاملیت فروش