لیست اسامی شرکت آرمان برج آسیا طبق لیست زیر خدمتتان اعلام می گردد:

 1. آقای مصطفی فریادی

مدیر عامل

 1. آقای محمد جوتد استوار

معاونت فنی

 1. آقای حسین احیایی

معاونت مالی و اداری

 1. آقای محسن احیایی

مالی و اداری

 1. سرکارخانم مهندس خانی

مدیر فروش و   بازاریابی

 1. آقای مهندس میثم یوسفی روزبهانی

مدیر فنی

 1. آقای مهندس فرهاد حیدری

ناظر فنی و اجرایی

 1. آقای مهندس شهرام دایمن

ناظر فنی و اجرایی

 1. آقای مهندس مهدی آبسیه

ناظر فنی و اجرایی

 1. آقای مهندس وحید حسینی

ناظر فنی و اجرایی

 1. سرکارخانم مهندس پارسایی

امور اداری واحد فنی و اجرایی

 1. آقای محمود ایجادی

مشاور حقوقی

 1. سرکار خانم صادقی

رییس حسابداری

 1. سرکار خانم کریمی

حسابداری فروش

 1. سرکارخانم اعتمادفر

معاونت فروش

 1. سرکار خانم شجاعی

منشی فروش

 1. آقای فولادچک

مدیر انباردار

 1. آقای کریمبی

انباردار

 1. آقای محمدی

انباردار

 1. آقای علیرضا فریادی

واحد پشتیبانی

 1. بهمن فرج زاده

نگهبان انبار

 1. آقای یوسف شرسبز

کارپرداز

 1. آقای مهندس افشین چناری

کارشناس بازاریابی و فروش

 1. سرکار خانم نظام آبادی

تبلیغات و بازاریابی

 1. آقای مهندس جوکار

کارشناس IT