عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس

لیست اسامی شرکت آرمان برج آسیا طبق لیست زیر خدمتتان اعلام می گردد:

مدیران 

 
 1. آقای مصطفی فریادی

مدیر عامل

 1. سرکارخانم مهندس خانی

مدیرارشد فروش و بازاریابی

 1. آقای علی علی پناهی

معاونت مالی 

 1. آقای رضا اکبری
مدیریت منابع انسانی
       1.آقای مهندس فرهاد حیدری

معاونت فنی

 1. آقای مهندس میثم یوسفی 

مدیر فنی

 1. آقای مهندس مهدی آبسیه

ناظر فنی و اجرایی

 1. آقای مهندس وحید حسینی

ناظر فنی و اجرایی

        1.آقای مهندس علی رحمانی

ناظر فنی و اجرایی

 1. آقای محمود ایجادی

مشاور حقوقی

واحد فروش و بازاریابی و حسابداری

 
 1. سرکار خانم صادقی

رییس حسابداری

 1. سرکار خانم کریمی

حسابداری فروش

 1. سرکارخانم اعتمادفرد

معاونت فروش

 1. سرکار خانم شجاعی

اداری فروش

واحد انبار و متفرقه

 
 1. آقای کرمی زاده

مدیر انبار

 1. آقای کریمی

کمک انباردار

 1. آقای محمدی

کمک انباردار

       1.محمد قانعی

کمک انباردار

 1. آقای علیرضا فریادی

واحد پشتیبانی

 1. بهمن فرج زاده

نگهبان انبار

 1. آقای یوسف شهرسبز

کارپرداز

 1. سرکار خانم نظام آبادی

تبلیغات و بازاریابی

 1. آقای مهندس جوکار

کارشناس IT

       1. سرکار خانم ده بزرگی

کارشناس دیجیتال مارکتینگ