عاملیت اجرا و انباردار کناف ایران در استان تهران و فارس


مجتمع بزرگ درمانگاه امام رضا 

سیستم های کاری : دیوار های جداکننده و پوششی و سقف های کاذب 

متراژ : 25000 متر مربع